Kontakt

Telefón +421 (0) 948 17 07 17
E-mail megadiely@megadiely.sk
Otváracie hodiny
Pondelok-Piatok: 9.00-17.00 hod

Obchodné podmienky spoločnosti megadiely.sk

1. Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednávať kedykoľvek 24 hod. denne cez internet v e-shope www.megadiely.sk, alebo telefonicky pond. - piat. od 09.00 - 17.00 hod. na telefónnom čísle +421 (0) 948 17 07 17.
Pri každej telefonickej objednávke je potrebné, aby kupujúci uviedol meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky a miesto prevzatia (objednávka cez e-shop tieto podmienky spĺňa automaticky)
Pri tovare označenom ,,Overiť dostupnosť,, bude kupujúci informovaný emailom, alebo telefonicky o stave a dodaní tovaru.
Pri objednávke špecifického druhu tovaru je možné požadovať od kupujúceho zálohu 30% z ceny tovaru pred objednaním.

2. Dodacia lehota, cena dopravy a prevzatie tovaru.

Tovar objednaný v pracovný deň do 17.00, je možné vyzdvihnúť v predajni nasledujúci prac. deň od 11.00 hod. Pri výbere doručenia kuriérom bude tovar doručený na Vašu adresu do 48 hod od dátumu objednania.
Tovar objednaný v pracovný deň po 17.00  je možné vyzdvihnúť v predajni na 2. pracovný deň od 11.00 hod. Pri výbere doručenia kuriérom bude tovar doručený na Vašu adresu do 72 hod od dátumu objedania.
Cena za dodanie poštou do 24 hod. na území SR je 3,- € s DPH.
Cena za dodanie kuriérom do 24 hod. na území SR je 6,- € s DPH.
Dodanie na predajňu a rozvoz našim stálym zákazníkom je zadarmo.
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3. Platenie tovaru

Hotovosť, dobierka, vklad/prevod na účet.
Za tovar sa platí v hotovosti pri prevzatí na predajni, pri prevzatí od kuriéra, pri prevzatí na pošte, alebo vopred pri objednávke vkladom/prevodom na účet.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou megadiely.sk, teda predávajúcim a kupujúcimi zákazníkmi, vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, teda riadne vyplnenej objednávky, na základe ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar, ak je to z jeho strany možné (viď. * odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho) a kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu za tovar plnú kúpnu cenu.
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak a uzatvorením kúpnej zmluvy, kupujúci prehlasuje, že súhlasí z uvedenými obchodnými podmienkami.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Zb. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia objednávky spoločnosťou megadiely.sk
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Zb.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu nepoužitý, kompletný a nepoškodený tovar, ktorý je v pôvodnom nepoškodenom obale, ak predloží predávajúcemu originál faktúry / dodacieho listu podpísaný kupujúcim a to v lehote do 7 dní od dátumu dodania spolu s riadne vyplneným tlačivom Ziadost na vratenie tovaru. Ak vráti kupujúci tovar v lehote do 7 kalendárnych dní od dátumu dodania tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny vo výške 100 %. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie vráteného tovaru, ktorý nie je súčasťou jeho obvyklého sortimentu a ktorý obstaral na žiadosť kupujúceho alebo, ktorý je v ponuke predávajúceho označený ako nevratný.
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 
1. ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho (preprava tovaru)
2. ak ide o dodávku tovaru, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho
V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej peňažnej čiastky. 
* Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) ak: 
3. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
4. zmenila sa cena dodávateľa tovaru
5. vystavená cena tovaru bola chybná
Záruka a reklamácia tovaru
Na tovar je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti megadiely.sk a Obchodného prípadne Občianskeho zákonníka. Reklamovaný tovar je prijímaný vo všetkých predajných miestach predávajúceho a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Predávajúci vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom spoločnosti, bude reklamovaný tovar zaslaný na posúdenie k výrobcovi. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty.
Záruka sa nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru podľa článku 6.2. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní tovaru.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný tovar (el. materiál - žiarovky, poistky, elektro časti).
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácii sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli predávajúcim zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia objednávky kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch predávajúceho a rozosielaní reklamných materiálov predávajúceho. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktorí zaisťujú pre predávajúceho splnenie záväzkov z kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným osobným údajom a že je oprávnený od predávajúceho žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama predávajúceho i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.
Osobné údaje môže kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych osobných údajov e-mailom na adresu najbližšieho predajného miesta spoločnosti. 
Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.04.2012.